Hållbar utveckling

02.10.2021

Vad innebär egentligen begreppet "hållbar utveckling" och hur kan du och jag bidra till ett hållbart samhälle?

Man pratar vanligtvis om tre dimensioner vad gäller hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

- Innefattar långsiktigt omhändertagande av jordens resurser

Det handlar helt enkelt om att bevara jordens och ekosystemets förmåga att producera samt att minska människans påverkan på naturen. Målet är att nå en nivå som människan och naturen klarar av i samspel. 

Ekonomisk hållbarhet

- Innefattar ekonomisk tillväxt

Vad det rör sig om är att skapa värden samt att hushålla med resurser. För ett företag betyder det att ekonomin präglas av långsiktig planering, effektivt användande av resurser, återvinning samt återbruk. 

Social hållbarhet

- Innefattar individens behov av delaktighet

Det handlar i stora drag om allmänt välbefinnande och om att ha inflytande samt känna delaktighet och samhörighet. Det handlar också om rättvisa och rättigheter på individnivå. 

De tre dimensionerna stödjer varandra och behövs lika mycket för att skapa en hållbar samhällsutveckling. 


Vill du bidra?