Hållbar utveckling

09.06.2021

Vad innebär egentligen begreppet "hållbar utveckling" och hur kan du och jag bidra till att hållbarheten bibehålls? 

Vanligtvis pratar man om tre dimensioner när man pratar om hållbar utveckling. Dessa tre dimensioner stödjer varandra och behövs lika mycket för att skapa en hållbar samhällsutveckling. 

Låt oss ta en närmare titt på de tre dimensionerna. 

Ekologisk hållbarhet

- Den ekologisk dimensionen innefattar långsiktigt omhändertagande av jordens resurser

Det handlar helt enkelt om att bevara jordens och ekosystemets förmåga att producera samt att minska människans påverkan på naturen. Målet är att nå en nivå som människan och naturen klarar av i samspel. 

Ekonomisk hållbarhet

- Den ekonomiska dimensionen innefattar ekonomisk tillväxt

 Vad det rör sig om är att skapa värden samt att hushålla med resurser. För ett företag betyder det att ekonomin präglas av långsiktig planering, effektivt användande av resurser, återvinning samt återbruk. 

Social hållbarhet

- Den sociala dimensionen innefattar individens behov av delaktighet 

Det handlar i stora drag om allmänt välbefinnande och om att ha inflytande samt känna delaktighet och samhörighet. Det handlar också om rättvisa och rättigheter på individnivå. 

Så här kan du och jag bidra